Thursday, November 29, 2012

CHAMBER: Riu, riu, chiu

Soloists for Riu, riu, chiu:

Dillon S: "Riu riu chiu..."
Chase R: "El lobo rabioso..."
Jordan W: "Mira bien que..."